Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

5997 60dc 390
Banff, Alberta, Canada
Reposted fromsavatage savatage viaBalladyna Balladyna

September 21 2017

9737 dbcc 390
2939 c231 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
7060 3dd5 390
Reposted frommaaraw maaraw viamyszkaminnie myszkaminnie
5749 4cba 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamyszkaminnie myszkaminnie
1577 72cd 390
Reposted fromnebthat nebthat viamyszkaminnie myszkaminnie
6714 dfcc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
Był - jak się wyraził w jednym z wywiadów prasowych - nerwowy jak sanki jesienią.
— Michal Viewegh – Uczestnicy wycieczki
Reposted fromzdzir zdzir viapomruki pomruki
Golden Gate, San Francisco.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomruki pomruki
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazycienaspsuje zycienaspsuje

September 20 2017

1479 9725 390
Reposted fromcathandcat cathandcat viamyszkaminnie myszkaminnie

September 19 2017

8823 f317 390
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaawaken awaken
Reposted fromolgazet olgazet viamyszkaminnie myszkaminnie
we just stopped talking
7031 5840 390
6100 af84 390
Reposted fromnepotism nepotism viaszarakoszula szarakoszula

September 12 2017

8061 bfa0 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyszkaminnie myszkaminnie

September 03 2017

7264 fc41 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl